Liên Kết Chuẩn

LIÊN KẾT CHUẨN

Phòng thí nghiệm Unitek có chính sách, quy trình về liên kết chuẩn, thực hiện liên kết chuẩn theo ISO 17025:2017 và tài liệu liên quan đến các câu hỏi thường gặp của khách hàng sử dụng dịch vụ đo lường của Unitek

LIÊN KẾT CHUẨN

Bên cạnh đó, các chuẩn sử dụng ở Unitek luôn được duy trì liên kết chuẩn đến các phòng thí nghiệm uy tín như VMI, QUATEST3, FLUKE CALIBRATION….

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp