Chứng Nhận

CHỨNG NHẬN

Khác biệt so với những phòng thí nghiệm chỉ tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO-17025, Phòng thí nghiệm Unitek được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC).

Hơn nữa, thông qua ILAC-MRA (Mutual Recognition Arrangement) từ ILAC – Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế, sự công nhận và chấp nhận của chứng chỉ, các báo cáo, kết quả được mở rộng ra tầm quốc tế.

CHỨNG NHẬN

Hơn nữa, Phòng thí nghiệm Unitek cũng có ILAC-MRA (Mutual Recognition Arrangement), nơi mà các bên ký kết cam kết hỗ trợ việc công nhận và chấp nhận chứng chỉ, cũng như các báo cáo (kết quả).

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp