BAO LÂU NÊN HIỆU CHUẨN MỘT LẦN?

BAO LÂU NÊN HIỆU CHUẨN MỘT LẦN? Bao lâu nên hiệu chuẩn thiết bị một lần? Câu trả lời sẽ tùy vào trường hợp cụ thể. Lý tưởng nhất là bạn