Hiệu Chuẩn Kích Thước

HIỆU CHUẨN KÍCH THƯỚC

Hiệu chuẩn kích thước là một trong những công việc mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rất quan tâm để tạo ra những sản phẩm chất lượng

Thông thường, việc hiệu chuẩn kích thước là quá trình xác định, xem xét kết hợp với đánh giá những sự thay đổi, độ phù hợp của thiết bị so với những yêu cầu theo quy định, từ đó đưa ra kết luận rằng thiết bị có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không.

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp